Kahoot!


0 Like 160 Views
...

Description


Kahoot! เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับสร้างคำถามในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คำถามหลายตัวเลือกโดยสามารถใช้ข้อความ รูปภาพ หรือวีดีโอมาใช้ในการตั้งคำถาม โดยในแต่ละคำถามนั้นจำเป็นต้องตั้งเวลาในการตอบคำถามเอาไว้ด้วย และยังมีคำถามที่ใช้สำหรับรวบรวมความคิดเห็น (ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด) อีกด้วย นอกจากนี้การใช้งาน Kahoot! ผู้ตั้งคำถามและผู้ตอบจะเป็นต้องอยู่ด้วยกันเนื่องจากผู้ตอบจะไม่สามารถมองเห็นคำตอบได้จากเครื่องของตนเอง โดยคำตอบจะปรากฏในเครื่องของผู้ถามพร้อมกับสัญลักษณ์ และให้ผู้ตอบเลือกสัญลักษณ์ตามคำตอบที่ต้องการตอบ เมื่อตอบคำถามจนหมดทุกข้อแล้วผู้ถามสามารถบันทึกผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบไฟล์ Excel หรือจัดเก็บเข้าไปยัง Google Drive ได้ทันที