ProProfs


0 Like 8 Views
...

Description


Proprofs เป็นเว็บไซต์สำหรับสร้างแบบสอบถาม คำถาม โดยมีรูปแบบคำถามเป็นจำนวนมาก เช่น คำถามหลายตัวเลือก คำถามถูกผิด คำถามเติมคำ คำถามจับคู่ เป็นต้น และยังสามารถสร้างคำถามโดยส่งคำตอบเป็นไฟล์ Word, PDF Video หรือ อัพโหลดไฟล์เพื่อส่งคำตอบได้อีกด้วย ผู้ใช้สามารถแบ่งปันชุดคำถามผ่านทางอีเมล์ facebook, google+, Twitter หรือพิมพ์ออกมาเพื่อนำไปให้แก่ผู้ที่ต้องการถาม นอกจากนี้หากมีผู้ทำการตอบคำถาม ผู้ใช้สามารถเรียกดูรายงานสถิติการใช้งานและคะแนนจากการตอบคำถามได้อีกด้วย