Hangout


0 Like 50 Views
...

Description


Hangout เป็นแอปพลิเคชันสำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารที่เน้นการติดต่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความ การสนทนาด้วยเสียงหรือวีดีโอ ซึ่งสามารถใช้สนทนาส่วนตัวหรือติดต่อสนทนาเป็นกลุ่มซึ่ง Hangout นั้น สามารถติดต่อพร้อมกันได้ถึง 10 คน นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายผ่านเว็บไซต์ของ Hangout แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาทโฟนหรือแท็บเล็ต ซึ่งสามารถเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้ของ Google mail (Gmail หรืออีเมล์ @mail.kmutt.ac.th) และมีการเชื่อมต่อข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดเวลา เพื่อความต่อเนื่องในการสนทนา