Spiral


0 Like 19 Views
...

Description


Spiral เป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learningและการมีส่วนร่วมในห้องเรียน โดยมีฟังก์ชันหลักในการใช้งานดังนี้ - Quickfire การสร้างควิซสำหรับทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนอย่างง่ายและสามารถสรุปผลได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถใส่ภาพเพื่อประกอบคำถามและคำอธิบายได้ - Discuss ส่งเสริมทักษะการระดมความคิดและการอภิปรายในชั้นเรียน รวมถึงสร้างสไลด์สำหรับการสอนได้ด้วย - Team Up ฟังก์ชันเน้นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม โดยผู้สอนกำหนดโจทย์ขึ้นมาให้แต่ละคนได้แชร์ไอเดียหรือแนวคิดกันภายในทีมและทำเป็นผลงานของทีมขึ้นมา รวมถึงอาจารย์สามารถติดตามความก้าวหน้าของผลของการดำเนินงานได้ - Clip การสอนโดยใช้คลิปวิดีโอเป็นสื่อในการเรียนโดยใช้การตั้งคำถามและการตอบผ่านกล่องสนทนา ถือว่าเป็นการประยุกต์รูปแบบการเรียนการสอนโดยนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนได้