Socrative


0 Like 24 Views
...

Description


แอปพลิเคชันที่ช่วยสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินผลนักเรียนแบบออนไลน์ พร้อมประเมินผลแบบเรียลไทม์ รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถใส่ภาพ ประกอบคำอธิบายต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนพิมพ์คำตอบ จุดเด่นที่สำคัญคือผู้เรียนสามารถ ทำข้อสอบผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต เช่น มือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ด้วย ผู้สอนสามารถสร้างข้อสอบได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบเลือกคำตอบ แบบถูกหรือผิด และแบบการเติมคำตอบ เมื่อผู้เรียนทุกคนตอบคำถามเรียบร้อยระบบจะทำ การตรวจข้อสอบและสรุปผลคะแนนของผู้เรียนแต่ละคนทันที ผู้สอนเห็นการสอบ ของผู้เรียนแต่ละคนแบบเรียลไทม์ อีกทั้งสามารถ Report ผลสอบและคำตอบทุกข้อ ของผู้เรียนทุกคน ออกมาเป็นไฟล์ Excel หรือ PDF ได้ ซึ่งถือว่าเป็นการประยุกต์รูปแบบการเรียนการสอนโดยนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอนได้อีกแนวทางหนึ่ง อีกทั้งช่วยลดภาระของผู้สอนในเรื่องการทำเอกสารและการตรวจข้อสอบได้เป็นอย่างมาก