GoAnimate


0 Like 21 Views
...

Description


GoAnimate เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสร้างวีดีโอ ไม่ว่าจะเป็นวีดีโออนิเมชัน วีดีโอ อนิเมชันไวท์บอร์ด วิดีโอ Infographic โดยผู้ใช้สามารถค้นหาตัวละครและท่าทางต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชันหรือสร้างตัวละครอนิเมชันขึ้นมาเองก็ได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถใส่เสียงเพลงหรือเสียงพูดลงไปในวีดีโอได้ โดยที่ GoAnimate นั้นสามารถทำการซิงค์เสียงพูดกับท่าทางของตัวละครได้อีกด้วย ซึ่ง GoAnimate นั้น จะมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานโดยสามารถเลือกเป็นแบบรายปีหรือรายเดือนได้ นอกจากนั้นยังมีส่วนของ GoAnimate for school ซึ่งจะเป็นการสร้างวีดีโอการเรียนการสอน โดยค่าใช้จ่ายจะคิดตามจำนวนอาจารย์และนักเรียนที่ต้องการใช้งาน